ISO 50001

„Системи за енергийно управление. Изисквания и указания за прилагане“

*Актуална версия   :2018

iso_50001Енергийният мениджмънт може да се определи, като ефикасно прилагане на техники, процеси и дейности, които способстват за по-ефективно използване на енергията.

Международната организация по стандартизация ISO стартира работата по издаване на международен стандарт за енергиен мениджмънт (за периода от 2008 г. до 2011 г.), с помощта на UNIDO – United Nations Industrial Development Organization, в подготовката на ISO 50001. В началото на 2011 г. е издаден като ISO 50001:2011.  В момента актуалната версия на стандарта е версия :2018.

Основната цел на стандарта е да подпомогне организациите да разработят и внедрят система и процеси необходими непрекъснато да подобряват енергийната ефективност.

Това следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи и на емисиите на парникови газове чрез систематичен енергиен мениджмънт.

Стандартът е разработен така, че да бъде приложим за всякакви организации – малки и големи, в частния и публичния сектор, както и да е приспособим към различни географски, културни и социални условия.

По същият начин, както е при стандартите от серията ISO 9001 и ISO 14001 вече се извършва сертифициране на внедрените системи за енергиен мениджмънт.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015