ISO 14001

„Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане“

* Актуална версия   :2015

iso_14001_Чрез сертификацията по ISO 14001 организацията доказва и демонстрира своята отговорност за запазване на околната среда. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефикасно и ефективно.

Стандартът е фокусиран върху аспектите, чрез които една организация въздейства върху околната среда. Именно определянето на тези аспекти и последващия им контрол са основните елементи, с които се борави, при строго спазване на нормативните изисквания за всяка дейност.

Управлението на отпадъци, разходът на природни ресурси, намаляване на вредното въздействие от дейността на фирмата са във фокуса на вътрешните одити и прегледите от ръководството. Намаляването на вредното въздействие върху околната среда се постига чрез документиране и прилагане на правила за работа, както и контрол върху аварийните ситуации, които могат да възникнат в процеса на работа.

Опитът ни в екологичния мениджмънт ни позволява да създаваме реално приложими правила, целящи оптимизиране на разходите, превръщане на отпадъците в суровини, както и успешно сертифициране по стандарта за околна среда ISO 14001.

ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда – един от най-разпространените ISO стандарти беше ревизиран на 15 септември 2015 и официално публикуван в сайта на ISO.

Промените бяха въведени, за да може стандартът да отговори на тенденциите на съвременния пазар и да се подсигури съвместимост с останалите стандарти.

Някои от ключовите подобрения в стандарта са:

  • Повишено обвързване на стратегическите процеси на планиране с управлението на околната среда в организацията
  • Въвеждане на проактивни инициативи в защита на околната среда като устойчиво използване на ресурсите и смекчаване на изменението на климата
  • Фокус върху влиянието на продукта върху околната среда по време на целия му жизнен цикъл
  • Допълнителен акцент върху стратегията за комуникация с външните заинтересовани страни

В допълнение ревизираната версия на ISO 14001 има обща структура с общи термини и дефиниции като новият ISO 9001, което прави интегрирането им по-лесно, евтино и бързо.

Всички организации разполагат с три-годишен транзитивен период, да за мигрират системите си за управление на околната среда към новата версия на стандарта.

В случай, че се нуждаете от обучение за вътрешни одитори и разяснение на новите ISO изисквания, не се колебайте да ни потърсите.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015