ISO 9001

„Системи за управление на качеството. Изисквания“

* Актуална версия :2015

iso_9001ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за качествено управление.

Организацията трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, отговарящи на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента.

ISO 9001 e приложим за всяка една организация, независимо от нейния вид, големина и продукт/услуга, които предоставя.

ISO 9001 се базира на седем основни принципа, които гарантират успешното ръководене и функциониране на една организация:

  • насоченост към клиента;
  • лидерство;
  • приобщаване на хората, работещи в организацията;
  • процесен подход;;
  • непрекъснато подобряване;
  • взимане на решения, основано на факти;
  • взаимноизгодни отношения с доставчиците.

С въвеждането на изискванията на ISO 9001 всяка организация може да докаже на своите клиенти, че е способна да произвежда и предоставя продукт или услуга в съответствие с техните изисквания. 

Новата версия на стандартът ISO 9001 за управление на качеството е вече факт. Тригодишната работа на експерти от почти 95 участващи страни беше финализирана с актуализирането на версията спрямо модерните изисквания на пазара.

С повече от 1,1 милион издадени сертификата по целия свят, ISO  9001 помага на организациите да демонстрират на своите клиенти възможността да предлагат продукти и услуги с доказано и постоянно качество. Стандартът също така служи като инструмент за рационализиране на процесите като повишава тяхната ефективност. Според главният секретар на ISO – Кевин Мак Кинли, стандартът позволява на организациите да се адаптират към променящия се свят като повишава способността си да задоволяват потребителските нужди и да осигуряват стабилна основа за растеж и устойчиво развитие.

ISO 9001:2015 e една стъпка напред спрямо предшестващите го версии (от 2000 и 2008) в посока търсене на резултатност и ефикасност, а не токова отговор на императивни изисквания, касаещи документация и записи.  Новата версия комбинира процесния подход с мениджмънта на риска и използването на цикъла на ДЕМИНГ за подобрение: Plan-Do-Check-Act (Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие).

Във времена, когато организациите притежават повече от един стандарт за управление, новият ISO 9001 предоставя по-лесна възможност за интегрираност.

ISO 9001:2015 замени напълно предходните издания.

На разположение е и ново издание на ISO 9000 „Основни принципи и речник“, което ни запознава с понятията и определенията, използвани в серията на стандартите за управление на качеството.

В случай, че се нуждаете от обучение за вътрешни одитори и разяснение на новите ISO изисквания, не се колебайте да ни потърсите.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015