BS OHSAS 18001

„Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания“

*Актуална версия   :2007       ** Предстои издаване на ISO 45001:2016

BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

Стандартът за здравословни и безопасни условия на труд е фокусиран върху гарантиране на добра работна среда за служителите, осигуряваща оценка на риска от въздействието на работната среда, както и последващо управление на тези рискове.

На служителите трябва да бъде осигурен подходящ социален пакет от ползи и предпазни средства, който да удовлетворява персонала от работата му за компанията. В същото време участието на работниците в комитети по условия на труд, подписване на колективни трудови договори и готовността им за действия при аварийни ситуации е предпоставка внедреният стандарт да бъде успешно сертифициран.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015